Contact
Us

Privacybeleid

1. Gegevensbeheerder en functionaris voor gegevensbescherming     

1.1. In deze privacyverklaring legt Y D’OR DE FRAIPONT SRL hieronder: ” Y D’OR ” of “wij”) uit hoe het uw persoonlijke gegevens beheert als “controller”. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten, potentiële klanten (prospecten) en personen die op een andere manier als koper of leverancier een contract aangaan met Y D’OR. Y D’OR heeft een vestigingseenheid en kan worden gecontacteerd op de in punt 7.4 vermelde coördinaten

1.2. Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zijn persoonsgegevens. Dit is informatie die redelijkerwijs aan een persoon kan worden gekoppeld. 

1.3. De functionaris voor gegevensbescherming is THEMIS-SECURITY.

Hij is te bereiken op de volgende coördinaten: 

Rue de l’Abbaye n ° 5 te 4040 Herstal

Telefoon: +32 4 378 32 30 

E-mail: info@themis-security.be 


2. Persoonlijke gegevens die we verwerken als gegevensbeheerder

2.1. Y D’OR kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen. Wij verwerken de persoonlijke gegevens die u ons meedeelt wanneer u deelneemt aan een actie of onze diensten gebruikt en dat u gegevens direct of indirect aan ons communiceert of ons toestaat om gegevens over uw interesses, gedrag en voorkeuren (cookies) op te slaan.

Informatie die u ons verstrekt

2.2. Als u een verzoek in te voeren van Y D’OR, bijvoorbeeld via de website, hebben we de volgende persoonlijke gegevens:

a) achternaam, voornaam, adres, postcode;

b) e-mailadres en telefoon;

c) Geboortedatum; 

d) Bankrekeningnummer en/of creditcard

2.3. Als u een contract sluit met Y D’OR, hebben we, afhankelijk van het type contract, product of dienst, de volgende persoonlijke informatie nodig:

a) achternaam, voornaam, adres, postcode;

b) Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);

c) Geboortedatum; 

d) Bankrekeningnummer en/of creditcard

e) Aankomst- en vertrekdatum

f) Kopie van identiteitskaart

Deze persoonlijke gegevens moeten rechtstreeks aan ons worden doorgegeven. Als u ons niet de “verplichte” informatie verstrekt (die verschilt afhankelijk van het type contract), kunnen we u mogelijk niet de gevraagde service bieden en het contract sluiten.  

Informatie over uw gebruik van onze diensten en/of producten

2.4. Als u gebruik maakt van de door Y D’OR aangeboden diensten of een contract met ons afsluit, verwerken wij gegevens zoals:

a) gegevens met betrekking tot uw machine, bijvoorbeeld een MAC-adres, een IP-adres of een ander nummer;

b) uw voorkeuren en communicatieparameters;

c) de gegevens die we koppelen aan bepaalde profielen die we van u opstellen op basis van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u onze site bezoekt, een aankoop doet of een service aanvraagt);

d) browsegedrag, bepaald op basis van onze eigen waarnemingen of cookies (zie ook artikel 6 van deze privacyverklaring en ons cookiebeleid);  

e) de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken;

f) gegevens over uw gebruik van de diensten die wij aanbieden.


3. Fundamenten en legitieme belangen 

Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende wettelijke gronden:

a) Toestemming

b) Uitvoering van een met u gesloten contract of van precontractuele maatregelen

c) Wettelijke verplichting

d) Uitvoering van een missie van openbaar belang 

e) Rechtmatig belang van ” Y GOLD of een derde

We verwerken persoonsgegevens in een legitiem belang wanneer we uw gegevens gebruiken om diensten en inhoud, gerelateerde producten en diensten te leveren, om met u te communiceren en voor reclame- of marketingdoeleinden in verband met producten of diensten die u hebt in het verleden gekocht. Onze legitieme belangen zijn bijvoorbeeld: marketing en reclame aanverwante producten of diensten die u in het verleden, communicatie, management en informatiebeveiliging, onderzoek en analyse van onze producten of diensten, business management, affaire hebben gekocht es juridisch, intern beheer en delen met onze gelieerde ondernemingen.


4. De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

4.1. Y D’OR verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder vermelde doeleinden (doelen, doelen):

a) klantrelaties onderhouden (inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen Y D’OR, leden van het geautoriseerde netwerk, servicepartners en gerelateerde financiële dienstverleners, inclusief voor de uitvoering van een contract en het nastreven van legitieme belangen).

b) De acceptatie en verwerking van uw registratie op onze website, van uw reservering; 

c) Alle documenten met betrekking tot uw reservering per e-mail verzenden; 

d) Communicatie van toeristische diensten en attracties, met of zonder promoties, georganiseerd in de buurt van het vakantiehuis dat u hebt gereserveerd voor de periode van uw verblijf

e) eventuele terugroepacties uitvoeren of coördineren vanwege legitieme belangen of wettelijke verplichtingen;

f) marktonderzoek uitvoeren om onze activiteiten, onze merken, onze diensten en onze producten te verbeteren en de wensen van klanten te identificeren vanwege legitieme belangen;

g) gerichte advertenties versturen via diensten van derden zoals FACEBOOK en andere sociale netwerken op initiatief van klanten en prospecten die dit wensen;

h) wettelijke verplichtingen respecteren, geschillen beslechten en onze rechten handhaven;

i) de kwaliteit van de gegevens verbeteren door middel van het adres en de postcodecontrole, vanwege onze legitieme belangen;

j) koppelen en analyseren van cookies van onze websites naar klantgegevens die we kennen. We doen dit om de inhoud van onze communicatie zoveel mogelijk aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren, voor het nastreven van onze legitieme belangen.


5. Bij de verwerking betrokken derden

5.1. In sommige gevallen deelt Y D’OR persoonlijke gegevens met derden, die onafhankelijke “controllers” zijn. We leggen hieronder uit wanneer dit het geval is en waarom. Y D’OR kan gegevens delen met:

a) netwerkdienst partners verdeling van Y D’OR voor de uitvoering van een contract of voor de uitoefening van de legitieme belangen;

b) derden aan wie wij wettelijk verplicht of gemachtigd zijn om gegevens te verstrekken;

c) derden, als we een schending van de rechten van derden, strafbare feiten of misbruik vermoeden, als ze een legitiem belang hebben of als ze openbare autoriteiten zijn. Het kunnen ook autoriteiten zijn zoals de politie, de officier van justitie;

d) de partijen die Y D’OR bijstaan in zijn diensten en geen onderaannemers van persoonsgegevens zijn voor het nastreven van zijn legitieme belangen;

e) de partijen die Y D’OR helpen bij de ontwikkeling van (direct) marketingactiviteiten om haar legitieme belangen na te streven.

5.2. De communicatie van persoonsgegevens aan de hierboven genoemde derden vindt alleen plaats als dit is toegestaan ​​op basis van toepasselijke wet- en regelgeving. 

5.3. Y D’OR maakt ook gebruik van diensten van derden die optreden als “onderaannemers” (bijvoorbeeld hostingproviders, bepaalde softwareproviders, providers van mobiliteitsdiensten of partijen die zich organiseren of uitvoeren acties of onderzoeken Y D’OR met deze aanbieders, Y D’OR is verplicht een uitbestedingscontract moet afsluiten, dat staten ze alleen omgaan met persoonlijke gegevens in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Y D’OR.

5.4. Momenteel slaan we geen persoonlijke gegevens op buiten de Europese Unie. Als persoonsgegevens opzettelijk buiten de Europese Unie worden verstrekt, nemen we aanvullende garanties, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een standaardcontract van de Europese Unie. 

5.5. Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar een of meer websites van derden. Y D’OR is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden persoonsgegevens verwerken. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen om te weten en te bepalen hoe zij uw persoonlijke gegevens verwerken.  

5.6 In het kader van onze activiteiten (accommodatie, back-up, website) verwerken wij de persoonsgegevens die u ons als onderaannemer verstrekt met betrekking tot artikel 8 van de RGPD-voorschriften. Deze verwerking valt onder onze ” GDPR-overeenkomst “, verzonden wanneer onze contracten worden ondertekend.  


6. Marketing, profilering en cookies

6.1. Daarnaast hebben we en derden verzamelen automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van uw activiteiten op onze website internet en third-party applicaties met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals cookies, afhankelijk van de voorkeuren die u verstrekt. Via bepaalde cookies en vergelijkbare technologieën worden unieke cookie-ID’s of andere identificatiegegevens toegewezen of verzameld. Op deze manier kunnen gegevens worden verzameld terwijl u de website of applicaties gebruikt of wanneer deze op de achtergrond op uw machine worden uitgevoerd. We kunnen ze combineren met andere informatie over u of uw machine, zoals een IP-adres. Als we hiervoor toestemming nodig hebben, zullen we erom vragen voordat we het verwerken.  

6.2. Wij nodigen u uit om onze cookieverklaring te lezen voor meer informatie over gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en over de configuratie van uw voorkeuren. 


7. Uw rechten, inclusief uw recht om bezwaar te maken

7.1. U hebt het recht om te weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben opgeslagen en aan wie we uw persoonlijke gegevens hebben meegedeeld. 

7.2. Bovendien hebt u het recht om ons, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren, bij te werken, te verwijderen, de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd formaat te verstrekken, algemeen gebruikt en machine leesbaar voor verzending naar een ander bedrijf. 

7.3. Wij zijn verplicht om uw aandacht te vestigen op uw absolute recht van verzet tegen direct marketing, alsmede uw rechten om bezwaar aan enige behandeling, met inbegrip van profilering, uitgevoerd voor de uitoefening van de legitieme belangen van Y D’OR of een derde partij en een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. In België is dit de Privacy commissie die is aangewezen als de Autoriteit voor gegevensbescherming ( https://www.autoriteprotectiondonnees.be ).  

7.4. De rechten op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, verwijdering of overdraagbaarheid van uw gegevens, evenals een intrekking van de overeenkomst, kunnen kosteloos worden uitgeoefend via e-mail, formulier, telefoon of brief aan volgende adressen of nummers; 

E-mail info@ydordefraipont.be
mail Rue de Spa 1 46B
4970 FRANCORCHAMPS
Telefon +32 (0) 87 27 52 81

8. Beveiliging

8.1. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking.

8.2. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u aanwijzingen heeft voor oneigenlijk of onregelmatig gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze klantenservice op het adres vermeld in punt 7.4 hierboven.


9. Houdbaarheid 

We bewaren persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren of als dit nodig lijkt voor het beheer van een mogelijk geschil. 


10. Wijziging

10.1. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u zo veel mogelijk informeren over eventuele wijzigingen. We raden u aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen. 

10.2. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.


11. Contact/ vragen

11.1. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen op de adressen of nummers die worden vermeld in punt 7.4 hierboven.